Członkostwo

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, mająca miejsce zamieszkania na terenie Polski lub poza jej granicami, zajmująca się nauką postępowania cywilnego, która składając pisemną deklarację członkowską, posiada rekomendację co najmniej 2 członków czynnych Towarzystwa. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na podstawie uchwały podjętej w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej wraz z rekomendacjami.
Członek zwyczajny ma prawo: wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa, korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi oraz brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Towarzystwa z prawem głosu. Członek zwyczajny obowiązany jest do: przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, regularnego opłacania składek członkowskich, czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz dbania o dobre imię i mienie Towarzystwa.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Towarzystwa. Członek honorowy nie posiada biernego, ani czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Towarzystwa, śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych przez członka, będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, uchwały Zarządu, z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat oraz wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Pliki do pobrania:

 

Deklaracja Członkowska

 

Członkowie zwyczajni:

członkowie zwyczajni

Członkowie honorowi:

członkowie zwyczajni