Archiwum

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 10 października 2016 r., Warszawa

Informacja

W imieniu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych mam zaszczyt zaprosić na pierwsze SEMINARIUM MŁODYCH PROCESUALISTÓW CYWILNYCH pt. „Problemy ewolucji prawa postępowania cywilnego”, które odbędzie się w dniu 10 października 2016 r. w Warszawie, w sali konferencyjnej Sądu Najwyższego.

SEMINARIUM MŁODYCH PROCESUALISTÓW CYWILNYCH to inicjatywa, która adresowana jest w szczególności do niesamodzielnych pracowników naukowo – dydaktycznych, prowadzących badania w obszarze prawa postępowania cywilnego. Założeniem Seminarium jest stworzenie forum pozwalającego młodym naukowcom na prezentację wyników ich badań oraz wymianę poglądów obszarze prawa postępowania cywilnego. Celem Seminarium jest również konsolidacja środowiska młodych naukowców, która pozwoli na zainicjowanie oraz rozwinięcie współpracy pomiędzy nimi oraz reprezentowanymi przez nich ośrodkami, w tym w obszarze projektów badawczych.

Zapraszamy młodych naukowców do wystąpień i dyskusji w obrębie problematyki obejmującej Problemy ewolucji prawa postępowania cywilnego, proponując dwie sesje tematyczne:

  • Informatyzacja postępowania cywilnego;
  • Postępowanie dowodowe.

Prezes Towarzystwa Naukowego 
Procesualistów Cywilnych 
Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Informacje dla uczestników:

Zgłoszenia tematów proponowanych wystąpień wraz z abstraktem, liczącym do 1500 znaków, danymi osobowymi i adresem e – mailowym prosimy nadsyłać na adres: seminarium@tnpc.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2016 r.
Informacje o pracach zakwalifikowanych na seminarium zostaną wysłane na adresy e – mailowe w terminie do dnia 10 września 2016r.

Program

8.30 – 9.00: rejestracja uczestników

9:00 – 9.15: otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Prezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

Prof. dr hab. Feliks Zedler

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Prof. dr hab. Karol Weitz

Redaktor Naczelny Polskiego Procesu Cywilnego

Prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz

9:15 – 9.30: wręczenie nagród w konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz Polskiego Procesu Cywilnego za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

PANEL I   Postępowanie dowodowe

Moderator: prof. dr hab. SSN Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski) 

9.30 – 9.40

dr Aneta Mendrek (Uniwersytet Ekonomiczy w Krakowie), Dowód z dokumentu urzędowego – zagadnienia wybrane

9.40 – 9.50

mgr Justyna Sadowska (Uniwersytet Łódzki), Środki dowodowe w postępowaniu w sprawie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na pobranie od małoletniego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej

9.50 – 10.00

mgr Karolina Ziemianin (Uniwersytet Szczeciński), Dowód z zeznań świadka w świetle zasady bezpośredniości

10.00 – 10.10

mgr Marcin Kostwiński (Uniwersytet Łódzki), Kilka uwag o podstawach wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

10.10 – 10.20

mgr Katarzyna Kajmowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym

10.20 – 10.30

dr Jakub Łukasiewicz (Uniwersytet Rzeszowski), Problematyka dowodzenia doręczenia pisma procesowego w postępowaniu cywilnym

Moderator: dr SSR Katarzyna Gajda – Roszczynialska (Uniwersytet Śląski)

10.30 – 10.40

mgr Aleksandra Rożnowska (Uniwersytet Śląski), Dowód nielegalny w hiszpańskim postępowaniu cywilnym

10.40 – 10.50

mgr Łukasz Kozłowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Możliwość bezpośredniego przeprowadzania dowodu przez sąd krajowy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

10.50 – 11.00

mgr Kamila Czekaj (Uniwersytet Łódzki), Zabezpieczenie dowodów na użytek dochodzenia roszczenia za granicą (art. 1137 k.p.c.)

11.00 – 11.15: przerwa kawowa

Moderator: prof. UW dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)

11.15 – 11.25

dr Aleksandra Budniak-Rogala (Uniwersytet Wrocławski), Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 k.p.c. a realizacja zasady bezpośredniości – uwagi w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r.

11.25 – 11.35

dr Magdalena Skibińska (Uniwersytet Zielonogórski), Granice przeprowadzania dowodów oraz posiedzeń jawnych na odległość – teraźniejszość i przyszłość

11.35 – 11.45

mgr Mikołaj Rusiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dowód z dokumentu zawierającego zapis dźwięku w procesie cywilnym

11.45 – 11.55

mgr Jakub Kalak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Badanie prawdziwości dokumentu elektronicznego

11.55 – 12.05

mgr Damian Klimas (Uniwersytet Wrocławski) , Witryna internetowa jako źródło dowodowe

12.05 – 12.30: dyskusja

12.30 – 12.45: przerwa kawowa

PANEL II   Informatyzacja postępowania cywilnego

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

12.45 – 12.55

dr Arkadiusz Bieliński (Uniwersytet w Białymstoku), Informatyzacja – czym jest, dokąd prowadzi? Czy możemy się bez niej obejść? – ogólne rozważania w związku z informatyzacją cywilnego postępowania rozpoznawczego

12.55 – 13.05

mgr Jakub Pawłowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Informatyzacja postępowania cywilnego a naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości i zasady ogólne postępowania cywilnego

13.05 – 13.15

dr Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski), Ewolucja pism procesowych w świetle informatyzacji postępowania cywilnego

13.15 – 13.25                       

dr Anna Zalesińska (Uniwersytet Wrocławski), Model Elektronicznego Biura Podawczego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 11 lipca 2015 r.

13.25 – 13.35

mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik, mgr Anna Żebrowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Przeprowadzenie rozprawy i postępowania dowodowego drogą elektroniczną – założenia, cele, przyjęte rozwiązania

13.35 – 13.50: przerwa kawowa

Moderator: prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski) 

13.50 – 14.00

mgr Jacek Kudła (Uniwersytet Warszawski), Bitcoin i inne wirtualne mierniki wartości jako przedmiot procesu i egzekucji

14.00 – 14.10

mgr Anna Banaszewska (Uniwersytet Wrocławski), E-komornik, czyli o niektórych aspektach informatyzacji postępowania egzekucyjnego

14.10 – 14.20

mgr Beata Sadowska (Uniwersytet Łódzki), Wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

14.20 – 14.30

mgr Łukasz Jaśkowiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej

14.30 – 14.40

dr Aneta Arkuszewska (Uniwersytet Rzeszowski) , E-mediacja w sprawach cywilnych

14.40 – 14.50

mgr Michał Wojdała (Uniwersytet Szczeciński), Umowa prorogacyjna w obrocie gospodarczym – uwagi de lege lata i de lege ferenda

14.50 – 15.20: dyskusja

15.20 – 15.30 – Podsumowanie konferencji Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Prof. dr hab. Krystian Markiewicz.       .

Komitet Organizacyjny:

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (patronat);
Prof. dr hab. SSO Krystian Markiewicz, Uniwersytet Śląski (nadzór merytoryczny ze strony Towarzystwa);
dr Aneta Arkuszewska, Uniwersytet Rzeszowski (organizacja);
dr SSR Katarzyna Gajda – Roszczynialska, Uniwersytet Śląski (nadzór organizacyjny ze strony Towarzystwa);
dr Anna Kościołek, Uniwersytet Rzeszowski (organizacja);
mgr Michał Wojdała, Uniwersytet Szczeciński (organizacja).

Rejestracja

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

W celu rejestracji na konferencję prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i kliknięciu (jednokrotnym) na przycisk „Wyślij” ukaże się zielony napis „Na twój adres email została wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację” (serdecznie prosimy sprawdzić, czy adres e-mail został prawidłowo wpisany; w razie braku wiadomości prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM lub o kontakt na poniższy adres e-mail).

Skontaktuj się z nami

W razie pytań prosimy o kontakt: seminarium@tnpc.pl