Ogłoszenie o IX konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE IX TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH NA
NAGRODĘ „POLSKIEGO PROCESU CYWILNEGO”
ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z DZIEDZINY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych wraz z Komitetem Redakcyjnym kwartalnika Polski Proces Cywilny ogłasza VIII Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

Do konkursu dopuszczone będą prace magisterskie obronione w roku akademickim 2021/2022.  Pracą magisterską w rozumieniu regulaminu może być również monografia naukowa, rozdział w monografii naukowej lub artykuł naukowy, jeżeli stały się one podstawą nadania tytułu magistra. W przypadku współautorstwa praca może być zgłoszona tylko łącznie przez wszystkich współautorów.

Prace magisterskie mogą być zgłaszane przez Autorów prac po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora lub przez  samodzielnych pracowników naukowych za pisemną zgodą ich Autorów.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno być dokonane w formie elektronicznej (na adres e-mail: konkurs@tnpc.pl z dopiskiem „Konkurs”) przez przesłanie egzemplarza pracy magisterskiej wraz z załącznikami wymienionymi w  regulaminie. Do zgłaszanej pracy należy załączyć także: zgodę Autora na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie fragmentów pracy do celów promocji konkursu, a także laureatów oraz adres do korespondencji (w tym adres e-mail) i numer telefonu kontaktowego Zgłaszającego i Autora.

Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace magisterskie sporządzone w języku polskim.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno być dokonane w formie elektronicznej przez przesłanie (na adres e-mail:konkurs@tnpc.pl z dopiskiem „Konkurs”) egzemplarza pracy magisterskiej wraz z następującymi załącznikami: opinią promotora, opinią recenzenta, zgodą Autora na zgłoszenie pracy do konkursu, życiorysem Autora oraz zaświadczeniem właściwej uczelni, że zgłoszona praca została obroniona w roku akademickim 2021/2022.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 listopada 2022 r. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa www.tnpc.pl oraz na łamach Polskiego Procesu Cywilnego.

Szczegółowe zasady konkursu określone są w regulaminie, który jest umieszony na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych: http://tnpc.pl/konkurs/regulamin/

Serdecznie zapraszamy !