O nas

Towarzystwo Naukowe Procesualistów cywilnych (TNPC) skupia pracowników naukowych zajmujących się badaniami teoretycznymi nad postępowaniem cywilnym i praktyków w osobach sędziów, adwokatów oraz radców prawnych. Pomysł powołania Towarzystwa wychodził naprzeciw potrzebie integracji środowiska procesualistów cywilnych. Na ogólnopolskim zjeździe Katedr Postępowania Cywilnego w Niechorzu w 2007 r. obecni na zjeździe kierownicy Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, zauważając potrzebę utworzenia zorganizowanych ram do dyskusji nad kształtem postępowania cywilnego i związanych z nią przedsięwzięć, wystąpili ze wspólną inicjatywą powołania towarzystwa naukowego, zajmującego się procesem cywilnym. W dniu 25 czerwca 2008 r. w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie, na którym zdecydowano o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych”. Ustalono, że siedzibą stowarzyszenia będzie Kraków, a logo stanowić będzie wizerunek Temidy, zaczerpnięty ze strony tytułowej ukazującego się w okresie międzywojennym renomowanego czasopisma naukowego „Polski Proces Cywilny”. Pierwszym prezesem Towarzystwa (Prezesem Zarządu) został prof. Andrzej Oklejak (UJ), funkcję wiceprezesa zarządu powierzono prof. Feliksowi Zedlerowi (UAM), sekretarzem zarządu został zaś prof. Janusz Jankowski (UŁ).

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie i rozwój nauki prawa postępowania cywilnego, prowadzenie i popieranie prac badawczych nad postępowaniem cywilnym, finansowanie i naukowe wspieranie prac nad rozwojem postępowania cywilnego, współpraca międzynarodowa w zakresie postępowania cywilnego, a także rozwijanie kontaktów bezpośrednich osób i środowisk akademickich. Towarzystwo realizuje swoje cele przez organizowanie krajowych i zagranicznych szkoleń, warsztatów i konferencji, uczestniczenie i współorganizowanie zjazdów katedr postępowania cywilnego, systematyczne i planowe organizowanie posiedzeń naukowych z odczytami, referatami oraz komunikatami połączonymi z dyskusją i krytyką, organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji. Działalność stowarzyszenia zakłada również
współpracę z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Towarzystwa, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, a także środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem postępowania cywilnego. Założeniem Towarzystwa jest realne kształtowanie współczesnego modelu postępowania cywilnego m.in. przez wpływanie na zmiany legislacyjne o charakterze systemowym w zakresie postępowania cywilnego oraz umożliwienie prowadzenia dyskusji naukowej, w tym na łamach wydawanego czasopisma.

W trakcie kolejnego ogólnopolskiego zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Serocku koło Warszawy w 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym podjęto decyzję o powiększeniu składu zarządu do liczby siedmiu członków. W skład Zarządu weszli: prof. Henryk Dolecki (USz), prof. Tadeusz Ereciński (UW), prof. Andrzej Jakubecki (UMCS), prof. Janusz Jankowski (UŁ), prof. Vytautas Nekrosius (Uniwersytet Wileński), prof. Andrzej Oklejak (UJ) i prof. Feliks Zedler (UAM). Nowym Prezesem Towarzystwa został prof. Andrzej Jakubecki. W trakcie obrad zadecydowano także o reaktywacji czasopisma Polski Proces Cywilny, którego pierwszy numer po wznowieniu wydawania ukazał się w 2010 r. Polski Proces Cywilny jest obecnie oficjalnym organem naukowym Towarzystwa, podstawowym forum wymiany poglądów naukowych polskich przedstawicieli procesualistyki cywilnej i jedynym polskim czasopismem prawniczym poświęconym w całości problemom prawa procesowego cywilnego.