OGŁOSZENIE O VII KONKURSIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH NA NAGRODĘ „POLSKIEGO PROCESU CYWILNEGO” ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z DZIEDZINY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych wraz z Komitetem Redakcyjnym kwartalnika Polski Proces Cywilny ogłasza VII Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

            Do konkursu dopuszczone będą prace magisterskie obronione w roku akademickim 2019/2020. Prace magisterskie mogą być zgłaszane wyłącznie przez samodzielnych pracowników naukowych za pisemną zgodą ich Autorów. Każdy samodzielny pracownik naukowy może zgłosić do konkursu jedną pracę. Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace magisterskie sporządzone w języku polskim. 

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno być dokonane w formie elektronicznej przez przesłanie (na adres e-mail:konkurs@tnpc.pl z dopiskiem „Konkurs”) egzemplarza pracy magisterskiej wraz z następującymi załącznikami: opinią promotora, opinią recenzenta, zgodą Autora na zgłoszenie pracy do konkursu, życiorysem Autora oraz zaświadczeniem właściwej uczelni, że zgłoszona praca została obroniona w roku akademickim 2019/2020. 

            Termin zgłaszania prac na konkurs upływa w dniu 30 listopada 2020 r. 

       Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa www.tnpc.pl oraz na łamach Polskiego Procesu Cywilnego. 

Szczegółowe zasady konkursu określone są w regulaminie, który jest umieszony na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych: www.tnpc.pl .  

Powrót do aktualości.