Program III Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych w Rzeszowie 21 października 2019 roku

P R O G R A M

III Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469)

 

Rzeszów, 21 października 2019

 

8.30 – 9.00: rejestracja uczestników

9:00 – 9.20: otwarcie konferencji

dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Anna Kościółek, prof. UR

Zakład Postępowania Cywilnego

Instytut Nauk Prawnych

Uniwersytet Rzeszowski

 

PANEL I       

PRZYGOTOWANIE SPRAWY DO ROZPOZNANIA

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIU PRAWA PROCESOWEGO

Moderator: dr Joanna May

 9.20 – 9.30

dr Aleksandra Budniak-Rogala (Uniwersytet Wrocławski), Pisma przygotowawcze w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.

9.30 – 9.40

mgr Jakub Kalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przygotowanie rozprawy (organizacja postępowania) wedle nowelizacji. Uwagi prawnoporównawcze.

9.40 – 9.50

mgr Agata Rewerska, Przedsąd w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.

9.50 – 10.00

dr Jacek Kudła (Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej), Wyrok zaoczny po nowelizacji dokonanej ustawą z 4.7.2019 r.

10.00 – 10.10

mgr Magdalena Hilt, Powództwo oczywiście bezzasadne?

 

PANEL II

DOWODY I POSTĘPOWANIE DOWODOWE

ORZECZENIA I POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE

Moderator: dr Andrzej Olaś

10.10 – 10.20

mgr Beata Sadowska (Uniwersytet Łódzki), Dowody na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego – zagadnienia wybrane

10.20 – 10.30

dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Udział biegłego w przesłuchaniu świadka w postępowaniu cywilnym – wybrane problemy

10.30 – 10.40

mgr Anna Haciuk (Katolicki Uniwersytet Lubeslski), Umowa dowodowa w sprawach gospodarczych – refleksje na temat nowej instytucji w procedurze cywilnej

10.40 – 10.50

dr Krzysztof Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji

10.50 – 11.00

dr Magdalena Skibińska (Uniwersytet Zielonogórski), Wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem w świetle ustawy z 4.7.2019 r.

11.00 – 11.10

mgr Katarzyna Woch (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Nowy model postępowania międzyinstancyjnego

11.10 – 11.40: dyskusja

11.40 – 12.00 przerwa kawowa  

PANEL III       

  OGÓLNE USPRAWNIENIE POSTĘPOWANIA CZ. I

Moderator: dr Marcin Kostwiński

12.00 – 12.10

mgr Barbara Cis (Uniwersytet Śląski), Zasada jawności w świetle nowelizacji – zmiany w zakresie możliwości rejestrowania przebiegu posiedzenia sądowego w postępowaniu cywilnym

12.10 – 12.20

mgr Paulina Zaborowska (Uniwersytet Warszawski), Właściwość sądu w świetle ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

12.20 – 12.30

mgr Magdalena Hudyma (Uniwersytet Warszawski), Właściwość miejscowa sądu w przypadku powództw o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu

12.30 – 12:40

dr Dominika Mróz-Szarmach (Uniwersytet Gdański), Uzupełnianie braków pism procesowych w postępowaniu cywilnym według przepisów KPC

12.40 – 12.50

mgr Kinga Cząstka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Rewolucja w procedurze cywilnej- doręczenia pism procesowych

12.50 – 13.00

dr Aneta Mendrek (Uniwersytet Jagielloński), Umorzenie procesu zawieszonego wobec niemożności doręczenia pozwu

13.00 – 13.30 przerwa lunchowa

 

PANEL III         

OGÓLNE USPRAWNIENIE POSTĘPOWANIA CZ. II

Moderator: dr Joanna Derlatka

13.30 – 13.40

mgr Katarzyna Kajmowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Przedawnienie i potrącenie w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) – zagadnienia wybrane

13.40 – 13.50

mgr Jakub Płaziuk (Uniwersytet Śląski), Charakter prawny procesowego i pozaprocesowego oświadczenia woli o potrąceniu w kontekście zarzutu potrącenia zawartego w art. 2031 KPC

13.50 – 14.00

dr Andrzej Olaś (Uniwersytet Jagielloński), Zarzut potrącenia jako podstawa powództwa opozycyjnego po nowelizacji KPC

14.00 – 14.10

dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zarzut przedawnienia jako podstawa powództwa opozycyjnego w obliczu zmian KPC (usprawnienie postępowania czy ograniczenie dotychczasowych rozwiązań prawnych)

14.10 – 14.20

mgr Hubert Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ewolucja katalogu czynności z zakresu ochrony prawnej wykonywanych przez referendarzy sądowych – uwagi na tle nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe

14.20 – 14.30

dr Anna Banaszewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Postępowanie zabezpieczające w świetle nowelizacji

14.30 – 14.40

dr Marcin Kostwiński (Uniwersytet Łódzki), Pozycja stron postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.

14.40 – 15.10: dyskusja

15.10 – 15.30 przerwa kawowa  

PANEL IV         

POSTĘPOWANIA ODRĘBNE

KOSZTY SĄDOWE

VARIA

Moderator: dr Aneta Arkuszewska

15.30 – 15.40

mgr Mateusz Golak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Postępowanie uproszczone w ustawie z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

15.40 – 15.50

Katarzyna Gwóźdź (Uniwersytet Jagielloński), Postępowanie gospodarcze jako postępowanie odrębne – novum czy powrót do przeszłości?

15.50 – 16.00

mgr Cezary Dzierzbicki (Uniwersytet Warszawski), Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości a koszty postępowania nieprocesowego w badaniach empirycznych        

16.00 – 16.10

mgr Aleksandra Rudkowska (Uniwersytet Jagielloński), Wpływ przywrócenia opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie wyroku na podstawie zmian zawartych w ustawie z dnia 4.7. 2019 r.

16.10 – 16:20

mgr Łukasz Wydra (Uniwersytet Jagielloński), Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych po nowelizacji KPC 

16:20 – 16:30: dyskusja i podsumowanie 

1

Powrót do aktualości.