PROGRAM IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych w Zielonej Górze w dniu 26.10.2020 r.

P  R  O  G  R  A  MI

Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym

Zielona Góra, 26 października 2020

9:00 – 9.20: otwarcie konferencji

prof. Andrzej Jakubecki

Prezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytet Zielonogórski                              

dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego 

oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytet Zielonogórski


PANEL I

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE

Moderator: dr Magdalena Skibińska

9.20 – 9.30

dr Marcin Kostwiński (Uniwersytet Łódzki), Termin do zaskarżenia nakazu zapłaty

9.30 – 9.40

mgr Magdalena Hudyma (Uniwersytet Warszawski), Postępowanie nakazowe a ochrona konsumenta

9.40 – 9.50

mgr Katarzyna Kajmowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Środki obrony pozwanego przed nakazem zapłaty jako tytułem zabezpieczenia

9.50 – 10.00

mgr Kewin Rozum (Uniwersytet Wrocławski), Doręczenia pierwszego pisma procesowego w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanego ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. – konsekwencje i rozwiązania

PANEL II

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Moderator: dr hab. Anna Kościółek, prof. UR

10.00 – 10.10

mgr Sławomira Kotas-Turoboyska (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wpływ nowelizacji elektronicznego postępowania upominawczego na możliwość realizacji celów tego postępowania

10.10 – 10.20

dr Aneta Mendrek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Odmienny standard ochrony prawnej w elektronicznym postępowaniu upominawczym – uzasadniona potrzeba czy arbitralność ustawodawcy?

10.20 – 10.30

mgr Agata Szafrańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wniesienie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym a nadużycie prawa procesowego 

10.30 – 10.40

mgr Przemysław Jadłowski (Uniwersytet Łódzki), Problem wyłącznie elektronicznej formy składania pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

10.40 – 10.50

mgr Cezary Dzierzbicki (Uniwersytet Warszawski), Spór pomiędzy e-sądem a sądem właściwości ogólnej o przepisy kodeksu postępowania cywilnego przed nowelizacją czy po nowelizacji

10.50 – 11.20: Dyskusja

11.20 – 11.50 Przerwa  

PANEL III       

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE, cz. I

Moderator: dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR

11.50 – 12.00

dr Magdalena Skibińska (Uniwersytet Zielonogórski), Kilka uwag o katalogu spraw rozpoznawanych i wyłączonych z rozpoznania w postępowaniu uproszczonym  – ocena nowelizacji art. 5051 i n. k.p.c. dokonana ustawą z dnia 4.7.2019 r. 

12.00 – 12.10

dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wpływ zmiany zakresu przedmiotowego postępowania uproszczonego (art. 5051 k.p.c.) na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (wybrane zagadnienia) 

12.10 – 12.20

mgr Martyna Nowak (Uniwersytet Wrocławski), Czy uchylenie § 1 art. 5058 KPC ma w istocie charakter jedynie porządkujący?

12.20 – 12.30

dr Domika Mróz-Szarmach (Uniwersytet Gdański), Skarga kasacyjna w postępowaniu uproszczonym

12.30 – 12:40

dr Joanna Derlatka (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), Ustalenie zasadności lub wysokości świadczenia przy zastosowaniu wiadomości specjalnych w postępowaniu uproszczonym

PANEL IV       

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE, cz. II

Moderator: dr hab. Anna Kościółek, prof. UR

12.40 – 12.50

mgr Anna Haciuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Instytucja świadka-eksperta w postępowaniu uproszczonym na tle wybranych zasad procesu cywilnego

12.50 – 13.00

dr Agnieszka Skorupka (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu), Czy „świadek-ekspert” przyspiesza postępowanie uproszczone? 

13.00 – 13.10

mgr Mateusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Wrocławski), Dowód z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r.

13.10 – 13.20

mgr Domika Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski), O możliwości kumulacji roszczeń w postępowaniu uproszczonym

13.20 – 13.50: Dyskusja

PANEL V         

POZOSTAŁE POSTĘPOWANIA PRZYSPIESZONE

ZAGADNIENIA WSPÓLNE, cz. I

Moderator: dr Zbigniew Woźniak

13.50 – 14.00

mgr Bartosz Mielczarek (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Prekluzja dowodowa w postępowaniu w sprawach gospodarczych

14.00 – 14.10

mgr Katarzyna Woch (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Prawo odmowy przyjęcia dokumentu w europejskim postępowaniu  w sprawie drobnych roszczeń i jego konsekwencje

14.10 – 14.20

mgr Tomasz Kuźma (Uniwersytet Rzeszowski), Europeizacja procesu cywilnego jako środek prowadzący ku jego przyspieszeniu

14.20 – 14.30

dr Mateusz Golak (Sąd Okręgowy w Poznaniu), Uzupełniające stosowanie przepisów o innych postępowaniach odrębnych w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

14.30 – 14.40

dr Karol Ryszkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim

14.40 – 14.50

dr Anna Banaszewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), Postępowanie przed sądem zamówień publicznych

PANEL V         

POZOSTAŁE POSTĘPOWANIA PRZYSPIESZONE

ZAGADNIENIA WSPÓLNE, cz. II

Moderator: dr hab. Katarzyna Gajda – Roszczynialska (Uniwersytet Śląski)

14.50 – 15.00

dr Andrzej Olaś (Uniwersytet Jagielloński), Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu nakazowym i upominawczym po nowelizacji z 4.07.2019 r.

15.00 – 15.10

mgr Joanna Szumańska (Uniwersytet Jagielloński), Postępowanie przyśpieszone w arbitrażu – fast track

15.10 – 15.20

mgr Filip Manikowski (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw pacjenta w postępowaniach przyśpieszonych

15.20 – 15.30

mgr Paulina Zaborowska (Uniwersytet Warszawski), Wpływ nowych zasad badania właściwości sądu na czas trwania postępowań przyspieszonych

15.30 – 15.40

dr Aleksander Wróbel (Uniwersytet Jagielloński), Postępowania przyspieszone w Kodeksie Postępowań Sądowych Królestwa Szwecji – analiza prawnoporównawcza

15.40 – 15.50

mgr Szymon Śniady (Uniwersytet Łódzki), Wniosek o uzasadnienie jak warunek konieczny skutecznej skargi na orzeczenie referendarza sądowego o charakterze nieanulacyjnym

15.50 – 16.00

mgr Adrian Borys (Uniwersytet Wrocławski), Rola sądu restrukturyzacyjnego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

16:00 – 16:30: Dyskusja

16:30 – 16:40: wręczenie nagrody w konkursie na najlepsza pracę magisterską Polskiego Procesu Cywilnego oraz Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych 

(Komisja Konkursowa: Przewodniczący – prof. dr hab.  Feliks Zedler, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, dr hab. Tadeusz Zembrzuski, dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Prezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych – prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Komitet Redakcyjny PPC:  prof. dr hab. Karol Weitz, prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk, dr hab. prof. US  – Krystian Markiewicz, dr hab. prof. UAM Marcin Walasik, dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, dr hab. Piotr Rylski, dr Andrzej Olaś, dr Bartosz Wołodkiewicz, Przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer – Dyrektor Klaudia Szawłowska)

16.40 : Podsumowanie konferencji 

Powrót do aktualości.