PROGRAM ZJAZDU KATEDR W MUSZYNIE

 

I DZIEŃ (20.09.2019 r.)

9:00-9:30 Uroczyste otwarcie Zjazdu

Panel I – Zagadnienia ustrojowe i ogólne

Moderator: prof. dr hab. Feliks Zedler (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

9:30-9:50 – Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski)Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego jako gwarancja dostępu do ochrony prawnej

9:50-10:10 – prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Dostęp do ochrony prawnej
w świetle projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
z 2019 r.

10:10-10:30prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski) – Niezawisłość i niezależność jako gwarancja dostępu do ochrony prawnej

10:30-10:50prof. dr hab. Kazimierz Lubiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym

10:50-11:20 – Przerwa kawowa

 

 

Panel II – Przesłanki ochrony prawnej (legitymacja procesowa, interes prawny, zgodność z dobrymi obyczajami

Moderator: prof. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski)

11:20-11:40 – prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski) – Legitymacja procesowa

11:40-12:00 – prof. UG dr hab. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański)Interes prawny w procesie na przykładzie powództwa o zasądzenie, ustalenie i ukształtowanie

12:00-12:20 – dr Agnieszka Hulisz-Laskowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – Zgodność czynności procesowych (czynności inicjujących postępowanie) z dobrymi obyczajami jako warunek udzielenia ochrony prawnej

12:20-12:40prof. dr hab. Vytautas Nekrosius (Uniwersytet Wileński i Uniwersytet Szczeciński) – Gwarancje dostępu do ochrony prawnej w litewskim systemie sądowym

12:40-13:10 – Dyskusja

13:10-14:00 – Obiad           

 

Panel III – Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Moderator: prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

14:00-14:20 – prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki) – Interes prawny w postępowaniu zabezpieczającym

14:20-14:40 – prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki) Ochrona prawna w postępowaniu egzekucyjnym

14:40-15:00 – kom. Marcin Borek (Izba Komornicza w Szczecinie) – Komornik jako organ ochrony prawnej – nowe wyzwania

15:00-16:00 – Dyskusja

16.15 – WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH 

 

II DZIEŃ (21.09.2019 r.)

Panel IV – Zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielenia ochrony prawnej

Moderator: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (Uniwersytet Wrocławski)

9:00-9:20 – dr Joanna Studzińska (Akademia Leona Koźmińskiego) – Interwencja uboczna jako sposób zapewnienia ochrony prawnej

9:20-9:40 – prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki) – Zapewnienie ochrony prawnej w postępowaniu grupowym

9:40-10:00 – prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński) – Utworzenie sądów dla międzynarodowych spraw handlowych w Beneluksie, Francji i Niemczech: kontekst Brexitu oraz cechy ustrojowe i postępowania

10:00-10:20 – dr Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)Ochrona interesu dziecka w postępowaniu rozpoznawczym

10:20-10:40 – prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) – Zakres powagi rzeczy osądzonej w przypadku bezzasadności powództwa i niespełnienia warunków udzielenia ochrony prawnej

10:40-11:00 – Przerwa kawowa

 

Panel IV – Dostęp do środków zaskarżenia

Moderator: dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)

11:00-11:20 – dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski) Podmiotowy zakres dostępu do środków zaskarżenia – ujęcie modelowe

11:20-11:40 – prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski (Akademia Leona Koźmińskiego) Gravamen (interes prawny) w zaskarżeniu orzeczenia

11:40-12:00 – dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski) Skarga nadzwyczajna – rola, znaczenie, perspektywy

12:00-12:20 – dr Marcin Białecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Zaskarżanie orzeczeń dotyczących cywilnoprawnych skutków uprowadzenia dziecka

12:20-13:00 – Dyskusja

13:00-14:00 – Obiad

 

 

 

III DZIEŃ (22.09.2019 r.)

Panel V – Prawo do dowodu

Moderator: prof. dr hab. Janusz Jankowski (Uniwersytet Łódzki)

10:00-10:20 – dr Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski) – Zasady postępowania dowodowego. Klasyfikacja

10:20-10:40 – dr Aleksandra Budniak-Rogala (Uniwersytet Wrocławski) – Umowy dowodowe a ochrona prawna

10:40-11:00 – dr Aleksandra Klich (Uniwersytet Szczeciński) Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym

11:00-11:20 – dr Andrzej Olaś (Uniwersytet Jagielloński) – Zarzut potrącenia a inicjatywa dowodowa pozwanego

11:20-11:40 – dr Tomasz Strumiłło (Uniwersytet Łódzki) – Postępowanie dowodowe przed sądem arbitrażowym

 

Powrót do aktualości.