Uchwała Nr 1/2021

Uchwała nr 1/2021

Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnychz dnia 8 marca 2021 roku

w sprawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego  2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z późniejszymi zmianami

Mając na uwadze, że wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych stanowi podstawowy instrument ewaluacji jakości działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych, Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych krytycznie ocenia sposób przygotowania i ostateczną treść zaktualizowanego wykazu czasopism z dnia 9 lutego 2021 r. z jego późniejszymi zmianami. Mimo ogólnego przyznania wyższej punktacji czasopismom z zakresu nauk prawnych, co należy ocenić pozytywnie, zaskakuje całkowity brak przejrzystości przygotowanego wykazu i nieuwzględnienie stanowiska Komisji Ewaluacji Nauki, która powinna być kluczowym organem zaangażowanym
 w opracowanie projektu wykazu. 

Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych wyraża zaniepokojenie takim sposobem procedowania ostatecznej listy czasopism naukowych z zastosowaniem nieznanych i nieweryfikowalnych kryteriów oceny zawartych w wykazie czasopism. Brak przejrzystości rzutuje na niepewność prowadzenia badań naukowych i wprowadza nieufność w środowisku naukowym. Przyczynia się także do podważenia samej idei ewaluacji i jej ostatecznej rzetelności. Okoliczność ta ma znaczenie także ze względu na skutek wsteczny, jaki został przyznany zaktualizowanemu wykazowi czasopism, bowiem w ramach ewaluacji dokonywanej na dzień 31 grudnia 2021 r. będzie on dotyczył publikacji od 1 stycznia 2019 r. 

Zarząd Towarzystwa Naukowego krytycznie ocenia także przyznanie kwartalnikowi „Polski Proces Cywilny” stanowiącemu organ Towarzystwa, jedynie 40 punktów. „Polski Proces Cywilny” jest jedynym specjalistycznym kwartalnikiem poświęconym problemom z zakresu szeroko pojętego prawa procesowego cywilnego, włącznie z tematyką sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego, który ukazuje się regularnie od 2010 roku.    

  W czasopiśmie publikowane są w języku polskim i angielskim: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac oraz opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych, o najwyższym poziomie merytorycznym. Autorami tych publikacji są zarówno osoby reprezentujące krajowe ośrodki naukowe    i instytucje, jak i przedstawiciele znaczących ośrodków zagranicznych. Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie ERIH+, a w skład jego Rady Programowej wchodzą najlepsi procesualiści cywilni z całego świata. Wobec tego przyznanie Polskiemu Procesowi Cywilnemu jedynie 40 punktów w sytuacji przyznania znacznie wyższej punktacji czasopismom nieznajdującym się w żadnych międzynarodowych bazach uważamy za całkowicie nieuzasadnione. 

Powrót do aktualości.