Regulamin  Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

Regulamin  Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie napisane w języku polskim obronione w roku akademickim poprzedzającym dzień ogłoszenia konkursu z zakresu prawa procesowego cywilnego jak również szeroko rozumianego prawa sądowego.

2. Pracą magisterską w rozumieniu regulaminu może być również monografia naukowa, rozdział w monografii naukowej lub artykuł naukowy, jeżeli stały się one podstawą nadania tytułu magistra. W przypadku współautorstwa praca może być zgłoszona tylko łącznie przez wszystkich współautorów.

3. Prace magisterskie mogą być zgłaszane przez Autorów prac po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora lub przez samodzielnych pracowników naukowych za pisemną zgodą ich Autorów.

4. Zgłoszenie pracy na konkurs powinno być dokonane w formie elektronicznej (na adres e-mail: konkurs@tnpc.pl z dopiskiem „Konkurs”) przez przesłanie egzemplarza pracy magisterskiej wraz z załącznikami wymienionymi w paragrafie 5 i 6 Regulaminu.

5. Do zgłoszonej pracy powinny zostać załączone: opinia promotora, opinia recenzenta, zgoda Autora na zgłoszenie pracy do konkursu, życiorys Autora oraz zaświadczenie właściwej uczelni, że zgłoszona praca została obroniona w danym roku akademickim.

6. Do zgłaszanej pracy należy załączyć także: zgodę Autora na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie fragmentów pracy do celów promocji konkursu, a także laureatów oraz adres do korespondencji (w tym adres e-mail) i numer telefonu kontaktowego Zgłaszającego i Autora.

7. Zgłoszenia niekompletne lub wysłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.8. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 listopada w roku ogłoszenia konkursu.

9. Komisję konkursową powołuje Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

10. Każda praca oceniana jest przez co najmniej  dwie osoby z Komisji Konkursowej. Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów ustalonych przez Komisję Konkursową.

11. Wybór laureatów nagrody następuje przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa sporządza protokół w wersji papierowej, bądź elektronicznej.

12. O puli nagród, w tym nagród pieniężnych, przyznawanej w danej edycji konkursu decyduje Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. O sposobie podziału nagród decyduje Komisja Konkursowa.

13. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród następuje w terminie wskazanym przez Zarząd Towarzystwa.

14. Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych może podjąć uchwałę o nieogłoszeniu edycji konkursu w danym roku bez podania przyczyn.