Regulamin

Regulamin  VII Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

 

⦁ Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace magisterskie, zwane dalej „pracami”, obronione w dziedzinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2019/2020 
⦁ W konkursie mogą brać udział absolwenci uczelni wyższych.
⦁ Prace magisterskie mogą być zgłaszane wyłącznie w języku polskim przez samodzielnych pracowników naukowych za pisemną zgodą ich Autorów. Każdy samodzielny pracownik naukowy może zgłosić do konkursu jedną pracę.
⦁ Zgłoszenie pracy na konkurs powinno być dokonane w formie elektronicznej (na adres e-mail: ⦁ konkurs@tnpc.pl z dopiskiem „Konkurs”) przez przesłanie egzemplarza pracy magisterskiej wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 5 i 6 Regulaminu.
⦁ Do zgłoszonej pracy powinny zostać załączone: opinia promotora, opinia recenzenta, zgoda Autora na zgłoszenie pracy do konkursu, życiorys Autora oraz zaświadczenie właściwej uczelni, że zgłoszona praca została obroniona w danym roku akademickim.
⦁ Do zgłaszanej pracy należy załączyć także: zgodę Autora na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie fragmentów pracy do celów promocji konkursu, a także laureatów oraz adres do korespondencji (w tym adres e-mail) i numer telefonu kontaktowego Zgłaszającego i Autora.
⦁ Zgłoszenia niekompletne nie będą dopuszczane do konkursu. Prace zgłaszane na konkurs nie będą zwracane.
⦁ Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 listopada 2020 roku.
⦁ Komisję konkursową powołuje Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, który decyduje o puli nagród przyznawanej w danej edycji konkursu. O sposobie podziału nagród decyduje Komisja Konkursowa.
⦁ Każda praca oceniana jest przez dwie osoby z Komisji Konkursowej. Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów ustalonych przez Komisję Konkursową.
⦁ Wybór laureatów nagrody następuje przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa sporządza się protokół w wersji papierowej bądź elektronicznej.
⦁ Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w 2021 roku