V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, 22 września 2021 r. Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Szanowni Państwo

W imieniu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na piąte Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, które we współpracy z  Katedrą Postępowania Cywilnego, Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. w Gdańsku, na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych to inicjatywa, która skierowana jest szczególnie do niesamodzielnych pracowników naukowo – dydaktycznych, prowadzących badania w obszarze prawa postępowania cywilnego. Założeniem Seminarium jest stworzenie płaszczyzny powalającej młodym naukowcom na prezentację wyników prowadzonych badań, wymianę poglądów, doświadczeń oraz uwag związanych z problematyką prawa postępowania cywilnego. Celem Seminarium jest również konsolidacja środowiska młodych naukowców, która pozwoli na zainicjowanie oraz rozwinięcie współpracy pomiędzy nimi oraz reprezentowanymi przez nich ośrodkami. Podjęta inicjatywa ma inspirować ich w szczególności do podejmowania wspólnych projektów badawczych.

Prezentację wystąpień i dyskusję proponujemy w obrębie problematyki: Postępowanie nieprocesowe – ewolucja i kierunki zmian. 

Serdecznie zapraszamy do wystąpień. Równocześnie uprzejmie informujemy, iż planowana jest publikacja poseminaryjna. Artykuły zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w Polskim Procesie Cywilnym oraz w „Acta Iuridica Resoviensia” (nr 2/2022). Oba czasopisma figurują w Wykazie Czasopism Naukowych i Recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z przypisaną liczbą 40 punktów.

Prezes Towarzystwa Naukowego

Procesualistów Cywilnych

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Informacje dla uczestników:

Zgłoszenia tematów proponowanych wystąpień wraz z abstraktem, liczącym do 1500 znaków, danymi osobowymi i adresem e – mailowym prosimy nadsyłać na adres: seminariummlodychkpc@gmail.com w terminie do dnia 5 września 2021 r.

Informacje o pracach zakwalifikowanych na seminarium zostaną wysłane na adresy e -mailowe w terminie do dnia 12 września 2021 r.


Powrót do aktualości.