Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” (Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie, 3.04.2020r. godz. 9:45 – 16:30)

W dniu 3 kwietnia 2020 roku (piątek) odbędzie się organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW konferencja o profilu studencko-doktoranckim pt. „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” (Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie, godz. 9:45 – 16:30).

Inicjatywa adresowana jest do najmłodszych naukowców zainteresowanych problematyką postępowania cywilnego – studentów oraz doktorantów.

W imieniu organizatorów Katedry Postępowania Cywilnego UW pod kierownictwem Prof. dr hab. Karola Weitza oraz Koła Naukowego Prawa Procesowego przekazujemy zaproszenie na niniejsze wydarzenie.

Link do wydarzenia:https://www.facebook.com/events/189803375756998/Link do formularza zgłoszeniowego:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOyNYlDs_IRTeXzcIo6pUPW9U6cVFqCCHwkDi5C31FzWOFyg/viewformStrona internetowa Koła Naukowego:http://knpproces.wpia.uw.edu.pl/

Załączamy także regulamin uczestnictwa czynnego w konferencji.

REGULAMIN UCZESTNICTWA CZYNNEGO
W I OKC „NOWELIZACJA KPC 2019 – PIERWSZE
DOŚWIADCZENIA, REFLEKSJE I POSTULATY”
WPIA UW
Konferencja studencko-doktorancka
Kierowani pragnieniem dyskusji oraz dialogu międzyuczelnianego, studenci Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą zagadnieniom cywilnoprocesowym. Upływ kilku miesięcy od wejścia w życie ostatniej dużej nowelizacji procedury cywilnej jest ponadto niepowtarzalną okazją do analizy tak rozwiązań nowych, jak i mających swoją długą tradycję, jednak objętych znaczącymi zmianami, a tym samym do zastanowienia się nad wynikami ich stosowania. W celu pełniejszego zrozumienia wieloaspektowości zmian, których niedawnego wejścia w życie i początku stosowania jesteśmy właśnie świadkami, konferencja zostanie podzielona na panele tematyczne. Na nowe uregulowania w zakresie postępowania cywilnego spojrzymy oczami kolejno nauki, sądu oraz stron procesowych i ich pełnomocników tak, aby stanowiska wszystkich zainteresowanych i biorących udział w postępowaniu cywilnym znalazły swoje odzwierciedlenie w dyskusji konferencyjnej.

§ 1
Uczestnictwo czynne

Uczestnikiem czynnym w I Ogólnopolskiej Konferencji Cywilnoprocesowej
„Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dalej jako „Konferencja”) może zostać student, absolwent lub doktorant
prawa, spełniający wymogi procesu rekrutacyjnego oraz którego abstrakt uzyskał akceptację Komisji ds. Abstraktów. Konferencja odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. (piątek).

Warunkiem uczestnictwa czynnego jest dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 90,00 PLN. Szczegóły dokonania opłaty konferencyjnej zostaną przedstawione w wiadomości mailowej skierowanej bezpośrednio do uczestnika po akceptacji jego abstraktu.

Uczestnik czynny podczas Konferencji ma możliwość wygłoszenia referatu trwającego nie dłużej, niż 15 minut.
§ 2
Proces rekrutacyjny

Osoba zainteresowana uczestnictwem czynnym w Konferencji powinna przesłać abstrakt w terminie do 23 lutego 2020 r. wraz z wymaganymi danymi osobowymi (dalej jako „Zgłoszenie”). Zgłoszenie abstraktów odbywa się przez platformę dostępną na stronie internetowej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOyNYlDs_IRTeXzcIo6pUPW9U6cVFqCC
HwkDi5C31FzWOFyg/viewform?usp=sf_link.
Tym samym abstrakty zgłaszane w innej formie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Abstrakt powinien składać się z tytułu wystąpienia oraz treści abstraktu. Długość treści powinna mieścić się w zakresie 2500 – 3000 znaków.

Osoby, które przystąpiły do procesu rekrutacyjnego, zostaną poinformowane drogą mailową o wynikach procesu rekrutacyjnego i akceptacji abstraktu do dnia 9 marca 2020 r.

Uczestnictwo czynne w Konferencji podlega opłacie konferencyjnej, o której mowa w § 1 ust. 2. Osoby, których abstrakt uzyskał akceptację, powinny uiścić opłatę do dnia 16 marca 2020r. Nieuiszczenie opłaty konferencyjnej skutkuje odmową udziału w Konferencji.
Istnieje możliwość fakturowania przedmiotowych opłat.

Przesłane abstrakty kierowane są do Komisji ds. Abstraktów, złożonej z pracowników naukowych Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW. Komisja, po zapoznaniu się z przesłanymi abstraktami, podejmuje ostateczną decyzję o akceptacji abstraktu, a tym samym o przyjęciu osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym do grona uczestników czynnych
Konferencji.
§ 3
Varia

Osoba, przesyłając Zgłoszenie, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Zaakceptowane abstrakty zostaną dołączone do agendy konferencyjnej w celu zaprezentowania uczestnikom czynnym i biernym spektrum merytorycznego Konferencji.

Uczestnik czynny wyraża zgodę na dołączenie abstraktu do agendy, o którym mowa w poprzednim ustępie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania technicznych zmian w treści abstraktu bez informowania uczestnika czynnego. Za techniczne zmiany należy rozumieć niepołączone z merytoryczną zmianą treści abstraktu modyfikacje mające na celu skorygowanie ewentualnych błędów językowych.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu uczestników czynnych ani nie refundują kosztów dojazd do miejsca Konferencji.

Kontakt z Organizatorami Konferencji możliwy jest poprzez e-mail:
knpproces@wpia.uw.edu.pl
lub bezpośrednio z Koordynatorem Konferencji – Wiceprezesem ds. Procesu Cywilnego
Aleksandrem Leszczyńskim:
ap.leszczynski@student.uw.edu.pl
tel. 505-069-236

Powrót do aktualości.