Statut

 

STATUT TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2. Skrócona nazwa Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych brzmi: „TNPC”.

§ 3. Nazwa „Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych” oraz akronim „TNPC” podlegają ochronie prawnej.

§ 4. Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków.

§ 6. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 8. Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Towarzystwa oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 9. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 10. Celem Towarzystwa jest:
⦁ upowszechnianie i rozwój nauki prawa postępowania cywilnego;
⦁ prowadzenie i popieranie prac badawczych nad postępowaniem cywilnym;
⦁ finansowanie i naukowe wspieranie prac nad rozwojem postępowania cywilnego;
⦁ współpraca międzynarodowa w zakresie postępowania cywilnego;
⦁ rozwijanie kontaktów bezpośrednich osób i środowisk akademickich zajmujących się badaniami w zakresie postępowania cywilnego;
⦁ upowszechnianie i rozwój, prowadzenie, popieranie oraz finansowanie prac badawczych, współpraca międzynarodowa, a także rozwijanie kontaktów bezpośrednich osób i środowisk akademickich zajmujących się badaniami
w zakresie europejskiego prawa procesowego cywilnego;
⦁ działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

§ 11. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
⦁ organizowanie krajowych i zagranicznych szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów;
⦁ organizowanie Zjazdów Katedr Postępowania Cywilnego;
⦁ systematyczne i planowe organizowanie posiedzeń naukowych z odczytami, referatami oraz komunikatami połączonymi z dyskusją i krytyką;
⦁ organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji;
⦁ współpracę z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Towarzystwa;
⦁ współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem postępowania cywilnego;
⦁ wydawanie czasopisma Towarzystwa : „Polskiego Procesu Cywilnego”;
⦁ wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej w zakresie postępowania cywilnego;
⦁ wpływanie na zmiany o charakterze systemowym w zakresie postępowania cywilnego;
⦁ wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Towarzystwa;
⦁ gromadzenie księgozbiorów i pozyskiwanie materiałów na innych nośnikach informacji.

§ 12. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 14.1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

§ 15.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, mająca miejsce zamieszkania na terenie Polski lub poza jej granicami, zajmująca się nauką postępowania cywilnego, która składając pisemną deklarację członkowską,posiada rekomendację co najmniej 2 członków czynnych Towarzystwa.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na podstawie uchwały podjętej w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej wraz z rekomendacjami, o których mowa w ustępie 1.

§ 16.1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Towarzystwa z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
4) dbania o dobre imię i mienie Towarzystwa.

§ 17.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 18.1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3. Członek honorowy nie posiada biernego, ani czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 19.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Towarzystwa,
2) śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych przez członka, będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu, z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 20. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków Towarzystwa, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Towarzystwa, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21.1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22. 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje każdorazowo prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków

§ 23.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. Uchwały są podejmowane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością obecnych członków.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności :
1) ustalanie kierunków i programu działania Towarzystwa,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie Zarządu w tym Prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Towarzystwa,
9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa

§ 25.1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa i sekretarza, a także może wybrać skarbnika (w zależności od składu ilościowego w danej kadencji).
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, z tym że członkowie zarządu pełnią swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu..
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 26. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie projektów planów działalności Towarzystwa i preliminarzy budżetowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
4) zawieranie umów o pracę i ustalanie zasad wynagradzania pracowników Towarzystwa,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Towarzystwa,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,
12) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
13) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
14) zawieranie umów i podejmowanie innych czynności cywilnoprawnych, uchwalanie regulaminu Biura Towarzystwa,
15) organizacja, prowadzenie i podejmowanie wszelkich innych czynności w ramach działalności Towarzystwa.

§ 27. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 28.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Towarzystwa i jego Kierownika (Dyrektora).
2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 29.1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata, z tym że członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowej Komisji Rewizyjnej.

§ 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 32.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa, ani być pracownikami Towarzystwa.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek Towarzystwa i gospodarka finansowa

§ 33.1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3) wpływy z działalności statutowej Towarzystwa, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Towarzystwa , dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub pozostających w użytkowaniu Towarzystwa,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,
6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.

§ 34. Do reprezentowania Towarzystwa, zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 35.1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie wymaga zwykłej większości obecnych członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji, wyznacza likwidatorów oraz przeznaczenie pozostałego majątku Towarzystwa.