Uchwała Uczestników Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przestrzegania praworządności i zasad dobrej legislacji

Uczestnicy Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Jastrzębiej Górze (22-25.09.2021 r.), reprezentujący środowisko naukowe procesualistów cywilnych oraz praktyków  prawa sądowego, wyrażają głębokie zaniepokojenie stanem prawa procesowego cywilnego oraz postępującą dekompozycją systemu wymiaru sprawiedliwości.

Najwyższe obawy środowiska budzą kolejne nieprzemyślane i wadliwe nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego, innych aktów z zakresu prawa procesowego cywilnego oraz ustroju organów wymiaru sprawiedliwości, których skutkiem w szczególności jest ograniczenie wyznaczania rozpraw, dopuszczenie zmiany składu orzekającego w toku postepowania, chaos w zakresie doręczeń sądowych oraz dowolność w zakresie delegowania sędziów.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ignorowania przez przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z których wynika nakaz przywrócenia zasad powoływania na zaszczytny urząd sędziego w sposób gwarantujący niezawisłość i niezależność sądów od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a także od polityków niezależnie od ich przynależności partyjnej.

Potępiamy stosowanie represji dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z wydaniem przez nich orzeczeń niezgodnych z oczekiwaniami organów władzy oraz szykanowanie ich za udział w debacie publicznej i wypowiedzi w obronie wartości demokratycznego państwa prawa.

Powrót do aktualości.